Wednesday, August 30, 2017

GĐPT: Con Tim Nào Còn Đầy Nhiệt Huyết?

Đi vi mt đoàn th có đi sng bn b, tui đi kéo dài qua hai phn ba thế k và vượt qua được nhiu th thách lch s như t chc Gia Đình Pht T chúng ta, mi khi nhc đến, chúng ta, ngoài shãnh din vn là ni khc khoi không ngng v trách nhim và bn phn ca mi người cho s trường tn trong vng mnh ca t chc, đc bit là trong tình thế cha đng nhiu nhân t biến đng như xã hi hin nay. Mt khác, được tha hưởng kết qu tích lũy làm nên s có mt hu ích ca đoàn th, chúng ta không th quên bao công khó ca my thế h đi trước cũng như nhng n lc đáng ghi nhn ca lp huynh trưởng hin thi  trong vic duy trì, m rng con đường phc v cho s thăng tiến xã hi và gii tr.
Nay, nhân khóa Hi tho dành cho Huynh trưởng các cp sp din ra ti Trung tâm Hun luyn và Tu hc Thích Qung Đc thuc San Bernadino, vi cương v và trách nhim đã nhn lãnh, tôi xin được bày t s thương mến, trân trng trong lòng vi quý Anh Ch Huynh trưởng tham d khóa hi tho, trước khi được phép trình bày đôi điu cùng quý Anh Ch.
Mi khi có cơ hi nhc nh, chúng ta thường đt câu hi v mt vin kiến tương lai cho đường đi ca t chc chúng ta sau khi đã có được kế hoch, chương trình hot đng cho thi gian trước mt. Như vy, vic nhìn v tương lai, không ch biu l thái đ lc quan vào s hin din hôm nay ca đoàn th chúng ta  mà còn là s chun b cn thiết cho mt hướng đi chung đúng đn và cn thiết trong thi gian sp ti. Có th chúng ta s không gp phi nhng khó khăn không tiên liu được hoc trm trng hơn, lâm vào cnh bế tc nếu chúng ta biết quan tâm đến vic nhìn xa, nhìn xâu hơn con đường phi đi đến. Như vy, vn đ nêu ra là T chc chúng ta s ra sao trong mười năm, hai mươi năm tí ? Điu này còn có nghĩa chúng ta cn làm nhng gì cho T chc màu Lam đng vng nơi x ngườì trong mai hu?
Câu tr li không là ước đoán vì vic d hoch ngay c phác tho cho tương lai đu có th đòi hi sđiu chnh cn thiết ngay t bây gi hoc ít nht là s chun b tinh thn cho nhng hành đng như thế.
Như chúng ta đu rõ, s có mt và tn ti ca mt t chc chính là lch s ca nhng chướng ngi và  khó khăn mà t chc đã phi đương đu đ vượt qua và sng còn. Bao nhiêu trăn tr là by nhiêu mơước trước mt vn hi m ra cho chúng ta. Hy vng rng, trong khóa hi tho này vi tinh thn “kiến hòa đng gii”,vn đ tương lai ca t chc cũng được nêu ra tương t vic thăm dò, tìm kiếm mt hướng đi gia lúc s tiên liu là yếu t quan trng ca vic trù tính mi kế sách lâu dài.
 Mt khác, riêng tôi, thi gian va qua giúp tôi chng nghim thêm tình cm thêm c kết gia nhng người cùng chung mt cái nhìn v vic làm tươi đp tình người và tp th. Tôi có cơ hi d Tri hp bn Lam Viên  vùng Tây Bc Hoa kỳ vi 9 đơn v tham d, bao gm trên 300 Huynh trưởng và Đoàn sinh thi ti công viên Rasar State, cách Seattle khong 2 gi di chuyn. Nơi đây, mt ln na, tôi được thy tn mt tinh thn phc v và hp tác chân thành ca người Huynh trưởng áo Lam. Ngoài ra, trên đường viếng thăm đơn v GĐPT Liên Hoa  th ph Olympia tôi còn được biết mt đơn v sp chào đ Tacoma, đơn vsinh sau đ mun có tên T Tâm. (Xin mì đc bài “Chu du, min Tây Bc”  ca HTr Th Hưng Đường Hào đ biết tường tn). Chưa k, ti chùa Liên Hoa, hình nh thân thương ca HTr cp Tn Tâm Đng Phm Văn Bình và mt em Huynh trưởng tp s  đã lưu li trong lòng tôi như k nim không quên trong chuyến đi tái ng nhng tâm hn yêu đi mến đo.
Anh Tâm Đng, xut thân t hàng Huynh trưởng ca my thp niên đu thi kỳ thành lp t chc ti vùng Bình Đnh, Phú Yên, còn tiếp tc sinh hat t lúc đnh cư  Hoa kỳ. Hin nay, Anh  trong ban Tham vn ca GĐPT Min Thin Minh. Khó có th hình dung được trn vn tinh thn cng hiến, phc vT chc ca người huynh trưởng mà nay lưng đã còng, tóc ng màu sương, đôi tay gy guc. Bóng dáng anh tr nên quen thuc trong nhng tri hp bn, tri hun luyn hay các khóa Hi tho, nhng kỳ Đi hi ca T chc. Dù nay đã tròm trèm tui tám mươi, Anh vn hăng say vi nhim v, vi nhng kế hoch trước mt và cho biết  tường tn v đơn v mi thành l vùng Tacoma ny. Tiếc vì thi gian eo hp, chngót 20 phút gp g trước khi lên đường xuôi Nam, chúng tôi không làm gì khác hơn là ha hn cùng Anh, nay mai có cơ hi thăm chùa T Tâm, l Pht, thăm Thy và gp g đơn v tân lp ti đây mà duyên tương ng đã được người huynh trưởng lão thành này ghi du. Khi chia tay, anh Tâm Đng còn bày t snhit thành tin tưởng, vi s nâng đ tn tình ca TT Phước Tn và nhà chùa, đơn v s được hình thành trong thi gian không xa na. Tôi lng nghe vi lòng cm phc, ri cht ny sinh thin cm. Trên đường ra phi trường tr v Cali, tôi phát tâm chia s chút tnh tài va mi nhn được. Dù không nhiu nhưng đóng góp nhũn nhn này cũng đ góp thêm cho đơn v mi vài b đng phc, năm ba huy hiu hoa sen cho các đoàn sinh chân ướt chân ráo nhp by.
Nhit tâm cũng như nc lòng cng hiến ca thế h Tâm Đng, ai chng ngưỡng m, trân trng. Nhưng, bên cnh đó là nhng thôi thúc ca nhu cu phát trin ca t chc trước s thay đi v nhiu mt trong ngoài ti mt xã hi mang nhiu d bit vi xã hi nước nhà nht là vào thi gian t chc Gia đình Pht t được khai sinh, đã đt t chc chúng ta trước nhiu vn đ cn c gng gii quyết. Ch riêng vmt nhân s, vn là cn thiết mt lp huynh trưởng tr có năng lc, có kiến thc, đáp ng được vai trò, nhim v vi gii tr đương thi. Ngoài ra, trong kế hoch, chương trình hành đng cũng phi có nhng thay đi, ci biến sao cho thích ng.
Điu này, li cho tôi nhiu hy vng khi đến thăm đơn v Liên Hoa, và được gii thiu mt em Huynh trưởng tp s, khong 30 tui, có hai đa con đã gia nhp đơn v. Em tình nguyn làm Huynh trưởng! Oai chưa! Vi tôi, đây là đi tượng mà chúng ta cn phi nhm ti trong tình trng thiếu ht Huynh trưởng cm đoàn như hin nay. Có th nghĩ nhng bc ph huynh đu có ý thc rõ rt khi đưa con em gia nhp T chc và mong mun con cái mình ln lên còn gi được nhng nét đp văn hóa và đo đc ca tinh thn Pht giáo và nước nhà. Dù thy em chưa mang huy hiu hoa sen trng, chưa có bng tên, và dường như đơn v Liên Hoa va hi sinh sau mt thi gian gp khó khăn, tôi vn tin tưởng rng, ri đây, người Huynh trưởng tp s này s hăng hái tham d các  Tri hun luyn, hc hi thêm v sinh hat ca Tchc, và đ t đó s có nhng đóng góp hu hiu cho sinh hat ca t chc không ch gii hn trong phm vi đa phương.
Tôi cũng rtin tưởng, trường hp ca người tân huynh trưởng tr tui trên s tìm thy ti nhiu nơi, trong nhiu đơn v đ cho đoàn th chúng ta có cơ hi thăng tiến trên đường phc v li ích qun sanh.
Hân hoan vi suy nghĩ ca mình, trong mt lúc li có thêm hai hình nh hin v rõ nét vi tôi. Va ri, Anh - mt huynh trưởng - đã dành nguyên mt tháng tri đ bay t Dallas v San Jose tham d mt khóa thin Tu minh sát (vipasana). Tôi cũng có  chút kinh nghim v vic tu thin nên thy không phi ai cũng d dàng làm được. Trước hết, phi có s QUYT TÂM, dám b công vic, dám xa gia đình, mi đi được, chưa k, tn công, tn ca khá nhiu.
Th đến, li phi có s THÍCH THÚ đúng mc, mi có th ngi yên gn 10 tiếng đng h mi ngày, ròng rã mt tháng, trm tư mc tưởng, b ngoài tai mi chuyn th phi, náo nhit ca thế gian. Cũng không đơn gin khi thc hành thin ta. Chân tréo ngi yên, gi lưng thng, theo dõi hơi th ra vào chính là lúc tâm tư ni sóng nhiu hơn, mnh hơn. Nếu tâm không bn, chí không vng thì ch cn vài ngày là “bt” ngay! Nhn được tin, tôi lin gi text hi thăm, khuyến khích “bn đng hành” bn chí, thoi mái  thc tp. Anh yên lng, không hi âm. Tôi cũng mc nhiên “biết” mi chuyn đang din ra tng ngày, tng gi trong không gian và thi gian đó. Cho đến ngày cui, mãn khóa tu, nhn được text tr li: cám ơn Thy, con xong ri, nhưng thi gi không tin vì con phi “bay” v “chn cũ” chiu nay ri, nên Thy hoan h, cho con ghé thăm vào dp khác. Có ghé thăm nhau hay không đâu phi là vn đ, min Anh đã gp mi thun duyên, tr v vi chính mình trong an vui, là tôi cũng thy vui ri. C hai chúng tôi đu có nim vui. Và chính nh Nim Vui mà người Huynh trưởng yên lòng tiến bước, ngày qua ngày, vi lý tưởng trên vai, nim an lc trong lòng.
Khong 2 tháng sau, gp li nhau trong mt Tri Hè khác, trên dãy Rockies Mountains, tay bt mt mng, chúng tôi đã có dp hàn huyên bên dòng sui nh. Tht rt vui khi nghe Anh k chuyn thc tp thin quán vi các truyn thng khác nhau. Chng phi t sau nhng gi kh luyn tĩnh lng vi ni tâm, gi đây, Anh t ra nhìn sâu, hiu rõ hơn khi nói v nhng tng đá đang nm yên bên b sui. Anh cũng quan tâm đến s cn thiết ca vic gi gìn môi trường sng, môi sinh nghĩa là thế gii ca mi loài sinh vt chung quanh. Con người, gi đây, cn ý thc đúng mc v s tôn trng s sng và quyn sng không ch ca riêng mình.
Anh nói rt đúng, tu tp chính là sng tnh thc và biết được nhng hu qu ca nhng vic chúng ta làm trong đi sng hàng ngày. Do đó, khi người Huynh trưởng phát tâm th Thp Thin gii ca người Pht t ti gia là lúc người Huynh trưởng sng vi thái đ tích cc, hăng hái, mun đem tm lòng ca mình nuôi dưỡng tâm B đ cho vng chc, và góp sc làm cho cuc đi bt kh. Khi gi gii không trm cướp, chúng ta đã bo v chính mình, không gây nghip xu đ sau này phi chu cnh cùng qun. Hơn na, vi tinh thn nhp thế, đem Đo vào đi, chúng ta n lc làm vic b thí, ban cho tình thương, cng hiến nìm vui, k c nhng n cười tươi mát trong nhng ngày gi sinh hat vi đơn v ca mình. T đó, hình nh người Huynh trưởng áo lam GĐPT s là nhng hình nh đp gia đi sng, trong lòng xã hi hôm nay.
Hình nh th hai là Ch Huynh trưởng, còn  tui trung niên, hăng hái cm còi, tháo vát nhiu mt vi mt nim tin vng chãi là quyết “lo cho đàn em” vi tt c sc lc, năng lc ca mình. Đc tính hy sinh, nhn ni như vy tht hiếm thy. Xong vi công tác tri Hè, ch tính ti  chương trình dn mt sph huynh, đoàn sinh  đi ngon cnh Yosemite giúp cho mi người ngh ngơi thoi mái trong không gian thiên nhiên tĩnh lng. Tr li đơn v, li tham gia tu hc vi Đo tràng, nghiêm chnh ngi yên, lng đng tâm tư nghe tng li ging dy… Nhìn Ch, ta cm tưởng đó là mt chân hành gi th thit! Không có đâu, ch cũng cười gin vi các em, gn gũi vi ph huynh, nhng bn bè trong Ban Huynh trưởng, nhưng khi tu hc thì, chuyn qua thế tĩnh, biết cách ngi yên, tr v vi hơi th chánh nim…
Ngoài ra, Ch không thiếu nhng sáng kiến đc đáo mà ct yếu, là giúp cho các em Đoàn sinh được thoi mái, không b bó buc quá mc trong khuôn kh, trái li, còn được gn gũi vi nhau trong bui Movie Night  chùa, ăn cơm chay, tp làm bánh, vui tht là vui.
Tháng sau, trong kế hoch làm sch thành ph, khu vc, Ch li lên tiếng kêu gi, điu đng các em Đoàn sinh ngành thiếu tham gia vi Cng đng. Trong bui l khánh thành mt trm Cu Ha có s tham d đông đo ca gii chc chính quyn qun ht, chúng ta nghe được, không thiếu nhng li khen ngi, tán dương các Huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT ca chúng ta. Người M bn x tht s hâm m và có cm tình sâu đm khi thy các em Đoàn sinh GĐPT có mt, hăng hái  góp sc vào nhng công tác giáo dc, xã hi ti đa phương.
Nhng Huynh trưởng lòng đy nhit huyết, vi s tin tưởng sâu sc vào Pht pháp, vào công phu tu tp đ nuôi dưỡng đo tâm cho thun thc, thì chc chn s là nhng nhân t quý báu nht cho s xây dng, phát trin t chc. Mong thay!
Tương lai t chc chúng ta s tùy thuc, phn ln, vào s cng hiến ca lp người đy ý thc này và nim tin tưởng ca chúng ta vào vin tượng lc quan ca t chc thêm vng bn khi có s dn thân thc s  ca lp người có trách nhim đó. 
                                                                                                                     Thích T-Lc